ÄndamålSpråk


Medlemskap

Inträde


Styrelse
SammanträdenBokföring och revision 


Släktmöten

 Mötesförhandlingar
Rösträtt

FörvaltningskostnaderÄndring av stadgarFöreningens upplösning
 

 

 

 

Stadgar

§ 1.
Föreningen, vars namn är Släktföreningen von Troil r. f., har till ändamål att tillvarataga och utveckla samhörighetskänslan inom släkten, ävensom att vid behov lämna föreningens medlemmar ekonomisk hjälp.

Föreningens hemort är Helsingfors stad.

§ 2.
Föreningens officiella språk är svenska.

§ 3.
Berättigad att söka inträde i föreningen är envar manlig eller kvinnlig medlem av den på Finlands Riddarhus introducerade friherrliga ätten N:o 24 von Troil, ävensom med medlem av denna ätt gift person och barn till medlem av denna ätt.

§ 4.
Ansökt inträde i föreningen prövas och avgöres av Styrelsen, som även äger rätt att från föreningen skilja medlem, som gjort sig ovärdig att tillhöra densamma.

§ 5
Envar som vunnit inträde i föreningen, bör årligen inom mars månad till densamma erlägga en medlemsavgift, vars storlek är frivillig.

Av årligen influtna medel kan, ett belopp vars storlek avgörs av styrelsen, avsättas till en Dispositionsfonden benämnd fond, varur löpande utgifter, kostnader för underhåll av gravvårdar, eventuella publikationer, m.m. bestridas.

Föreningens behållna medel överföras varje år till en släktfond, benämnd Släktfonden, vilken dessutom kan direkt ökas genom gåvor och testamenten och ur dess avkastning kan eventuella understöd till släktföreningens medlemmar beviljas.

Medel, vilka överlämnas till föreningens förvaltning på andra villkor än i mom. 1 omförmälas, bokföras och förvaltas enligt donators önskemål.

§ 6.
Föreningens angelägenheter handhavas av en å ordinarie släktmöte, från möte till möte för tre år vald Styrelse. Denna består av fem ordinarie medlemmar och två suppleanter. Styrelsen utser inom sig ordförande, viceordförande och skattmästare.

§ 7.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, så ofta ärendena sådant påkalla. Bindande är beslut, då tre styrelsemedlemmar därom sig förena.

Föreningens namn tecknas av Styrelsens ordförande eller viceordförande, var för sig.

Vid varje sammanträde föres protokoll, som av samtliga närvarande styrelsemedlemmar undertecknas.

Vid styrelsesammanträde må medlem av föreningen närvara och utan rösträtt i förhandlingarna deltaga.

§ 8.
Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår och böra jämte Styrelsens protokoll senast den 15 februari överlämnas åt föreningens revisorer till granskning, vilken bör vara slutförd före den 15 därpå följande mars. Finna revisorerna härvid skäl till sådan anmärkning mot förvaltningen, att extra släktmöte enligt deras uppfattning är av nöden, bör Styrelsen på revisorernas skriftliga anmodan sammankalla dylikt möte, vid vilket revisionsberättelse och Styrelsens skriftliga uttalande i anledning av densamma böra framläggas.

Det år ordinarie släktmöte äger rum, bör skriftliga revisionsberättelserna omfattande de gångna tre räkenskapsperioderna före den 15 mars ingivas till Styrelsen, som överlämnar densamma jämte egen berättelse för motsvarande tid till behandling å det ordinarie släktmötet.

§ 9.
Ordinarie släktmöte hålles vart tredje år inom april månad å ort och tid, som Styrelsen äger bestämma. Kallelse härtill sker minst en månad tidigare genom personlig kallelse per post eller e-post. Extra släktmöte, vilket sammankallas på enahanda sätt, hålles, förutom i det fall, som omförmäles i § 8, då Styrelsen eller föreningsmöte anser skäl därtill föreligga, eller skriftlig framställning hos densamma därom gjorts av minst en tiondedel av föreningens röstberättigade medlemmar. Andra meddelanden än kallelse till släktmöte delgivas föreningens medlemmar medels cirkulär.

§ 10.
Å ordinarie släktmöte företages till behandling:

a) val av ordförande, som äger kalla någon vid mötet närvarande att föra protokollet,
b) Styrelsens och revisorernas berättelser,
c) fastställande av boksluten för de tre senaste åren samt beviljande av ansvarsfrihet,
d) uttalande av minnesord över sedan senaste ordinarie släktmöte avlidna medlemmar i föreningen,
e) val av Styrelse för följande treårsperiod,
f) val av två revisorer och två revisorssuppleanter för samma tid,
g) frågor, som av Styrelsen eller enskild medlem å mötet väckas,
h) val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 11.
Vid släktmöte äger envar myndig medlem rösträtt. Rösträtt må icke utövas genom ombud. Möte är beslutfört, utom i det fall, som under § 13 nämnes, då det är stadgeenligt sammankallat. Besluten fattas medels enkel röstövervikt. Vid lika röstetal avgör lotten.

§ 12.
Styrelsemedlemmar och revisorer äga ej uppbära arvoden för sina mandat, därest icke å ordinarie släktmöte annorlunda beslutes.

§ 13
Beslut om ändring av dessa stadgar eller om föreningens upplösning fattas å ordinarie eller extra släktmöte. För beslutets giltighet erfordras:

a) att frågan härom uttryckligen angivits i kallelsen till mötet,
b) att minst tre fjärdedelar av de avgivna rösterna omfatta förslaget, och
c) att dylik majoritet vinnes å ett följande möte, som hålles tidigast tre månader därefter.

§ 14
I händelse beslut om föreningens upplösning fattas, böra dess tillgångar, såsom tillhörande en svensk institution, överlämnas till något svenskt kulturändamål, varom i samband med frågan om föreningens upplösning genom enkel röstpluralitet beslutes.

§ 15
I övrigt tillämpas stadgandena i gällande föreningslag.

________________

Föreningens registernummer 18 326, registrerad 8.12.1930
Ändringar i stadgarna godkända 10.5.2010